Czy gaz łupkowy będzie wydobywany w Polsce ?

W 2020 roku wskazano, że wydobywane zasoby gazu łupkowego w Polsce wynoszą między 190 a 260 mld m3 to jest od 2 do 3 razy więcej niż węglowodorów znajdujących się w aktualnie eksploatowanych złożach konwencjonalnych. W przypadku złóż niekonwencjonalnych szczelinowanie hydrauliczne ma na celu uwolnienie gazu łupkowego lub ropy naftowej uwięzionych z rodzimej skale. Transfer wody na potrzeby szczelinowania hydraulicznego jest jednym z kluczowych procesów, który musi być realizowany w sposób nieprzerwany podczas zabiegu szczelinowania.

Szczelinowanie hydrauliczne

Zajmujemy się kompleksową realizacją usług związanych z transferem wody na potrzeby szczelinowania hydraulicznego. Szczelinowanie hydrauliczne jest to proces technologiczny, realizowany w trakcie poszukiwań oraz wydobycia węglowodorów ze złóż konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych. Proces ten polega na wpompowaniu do odwiertu płynu szczelinującego będącego mieszaniną wody z dodatkami chemicznymi i piaskiem pod wysokim ciśnieniem w celu wytworzenia, utrzymania lub powiększenia szczelin w skałach, którymi węglowodory migrują z kierunki odwiertu.

Typowy płyn szczelinujący składa się w 99% z wody i piasku kwarcowego. Woda wykorzystywana w procesie szczelinowania hydraulicznego, kiedy jest magazynowa na powierzchni może zamarznąć a podczas procesu musi mieć określoną temperaturę. Dzięki mobilnym systemom do podgrzewania i recyrkulacji wody możliwe jest zapewnienie brzegowych warunków termicznych wody przeznaczonej do szczelinowania hydraulicznego.

Woda w procesie szczelinowania hydraulicznego

Woda wykorzystywana w szczelinowaniu hydraulicznym, zwykle jest pozyskiwana ze źródeł naziemnych lub podziemnych i do czasu przeprowadzenia zabiegu szczelinowania magazynowana jest na powierzchni w dużych zbiornikach. Sam proces szczelinowania hydraulicznego w danym odwiercie jest relatywnie krótkim zabiegiem i wymaga zastosowania od 2000 do 20 000 m3 wody w zależności od długości odwiertu i ilości sekcji podlegających szczelinowaniu. W ramach prac poszukiwawczych gazu oraz ropy naftowej w łupach na terenie Polski zabiegi szczelinowania hydraulicznego przeprowadzono na 25 z istniejących 72 odwiertów. We wszystkich zrealizowanych przypadkach procesy szczelinowania hydraulicznego zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką i poszanowaniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Wstrzymanie poszukiwań

Niestety aktywność firm wydobywczych w tym zakresie na terenie Polski została wstrzymana kilka lat temu. Głównym powodem wycofania się inwestorów z rynku Polskiego były przeciągające się prace nad niezbyt korzystną dla inwestorów nowelizacją ustawy regulującej kwestię wysokości i sposobu pobierania przez Państwo podatków związanych z wydobyciem surowców ze złóż niekonwencjonalnych, niskie ceny gazu i ropy na rynkach światowych oraz wysokie koszty wydobycia. Wysokie koszty wydobycia gazu łupkowego w Polsce były spowodowane głębokością zalegania skał łupkowych oraz bardzo ograniczonym dostępem do firm serwisowych realizujących usługi dla tej gałęzi przemysłu.

Czy wrócimy do łupków ?

W obecnej sytuacji związanej z uniezależnianiem się Europy od importu gazu i ropy naftowej z Rosji, kwestia wydobycia węglowodorów w tym gazu łupkowego ze złóż niekonwencjonalnych znajdujących się na terenie Polski i Europy powinna wrócić do łask.

W związku z ostatnimi wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, Wielka Brytania zniosła zakaz wierceń otworów górniczych w skałach łupkowych, choć memorandum na szczelinowanie w tym Państwie nadal pozostaje w mocy. Można spodziewać się, że wraz ze wzrostem cen gazu i ropy memorandum na szczelinowanie hydrauliczne w Wielkiej Brytanii zostanie zniesione co w efekcie powinno spowodować powrót do eksploracji surowców energetycznych w łupkach na terenie całej Europy.

Jako, że Polska (poza USA) 10 lat temu była najbardziej zaangażowanym krajem w poszukiwania węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych z wykorzystaniem zabiegów szczelinowania hydraulicznego mamy nadal szansę wieść prym w tym zakresie względem pozostałej części Europy. Wystarczy skorzystać z doświadczenia i zachęcić inwestorów do powrotu do polskich łupków przez stworzenie atrakcyjnych warunków prowadzenia biznesu.

Damy radę !

Jesteśmy przygotowani do wspierania firm wydobywczych w tym zakresie. W naszej flocie urządzeń przeznaczonych do wynajmu posiadamy zbiorniki do magazynowania wody i innych cieczy (poduszkowe PVC oraz stalowe z systemem kontroli temperatury), agregaty pompowe spalinowe i elektryczne, armaturę w tym zawory oraz rozdzielacze przepływu, węże zwijane elastyczne, rurociągi, rampy przejazdowe, mosty rurowe. Nasz doświadczony personel jest gotowy do szybkiej mobilizacji tymczasowych systemów obsługi na potrzeby realizacji prac związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu i ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych. Zrealizowaliśmy wiele projektów związanych z transferem wody na potrzeby szczelinowania hydraulicznego oraz obsługą płuczki wiertniczej na terenie Polski, Ukrainy, Rumunii i Turcji. Zapraszamy do współpracy !