Przepompownie ścieków – zastosowanie w przemyśle

Pozbycie się ścieków lub wód deszczowych w zakładach przemysłowych nie jest łatwym zadaniem. Szczególnie gdy z powodu poziomu terenu nie można wykorzystać kanalizacji grawitacyjnej. Spływ ścieków bytowo gospodarczych, przemysłowych oraz wód deszczowych trafia zatem do jednego zbiornika. Następnie potrzebna jest przepompownia. Jej zadanie to przesłanie płynnych odpadów do oczyszczalni. W tym celu w przepompowni instaluje się kilka pomp o określonej mocy w zależności od zapotrzebowania. Jak dokładnie zbudowane są przepompownie ścieków i jaka pompa najlepiej sprawdzi się w tej roli ?

 

 

Czym jest przepompownia ścieków?

Przepompownie ścieków służą do transportu ścieków i wód deszczowych ze zbiornika czyli komory ssawnej na wyższy poziom. Rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne, opierające się na bezciśnieniowym przepływie, nie zawsze dają sobie z tym radę (niekorzystne ukształtowanie terenu czy przeszkody terenowe) stąd niezbędna jest dodatkowa energia do ich transportu. Dlatego też konieczna jest pompa wytwarzająca odpowiednie ciśnienie i jednocześnie odporna na utyki i zużycie. Dzięki przepompowni zbiorniki są opróżnianie, a ich zawartość trafia do zbiorczych kolektorów kanalizacyjnych którymi ścieki są transportowane na wyższy poziom w kierunku oczyszczalni.

Aby system hydrauliczny działał sprawnie i bezawaryjnie, należy zaprojektować i zbudować kompletną instalację w oparciu o przemyślane założenia, które swoim zakresem będą obejmowały aktualną sytuację oraz perspektywę jej rozwoju. Nie zaleca się budowania przepompowni w oparciu o jedną pompę pracującą i zazwyczaj stosuje się do tego celu co najmniej dwie lub trzy pompy. Taki układ zapewnia zachowanie ciągłości pracy nawet w przypadku awarii jednej z pomp co jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa eksploatacyjnego oraz uniknięcia zanieczyszczenia środowiska. W przepompowniach można zamontować kilka lub kilkanaście pomp w zależności od potrzeb.

 

Przemysłowe przepompownie ścieków – typowe zastosowania

Przepompownia ścieków, wbrew nazwie, nie transportuje jedynie ścieków. Często radzi sobie również z odprowadzaniem wód gruntowych i deszczowych w zależności od stanu technicznego oraz konfiguracji sieci kanalizacyjnej. Istotną rolę w przepompowni pełni zestaw pomp, który powinien być dostosowany aktualnych warunków technicznych i spełniać założenia dotyczące oczekiwanej wydajności, redundancji, wysokości podnoszenia, trwałości i bezawaryjnej pracy. Niestety realia są odmienne i większość sieci kanalizacyjnych w Polsce w których zabudowana jest duża ilość przepompowni boryka się codziennie z problemami eksploatacyjnymi tego typu obiektów. Najczęstszą przyczyną awarii są utyki pomp elementami włóknistymi zawartymi w ściekach lub ich zbyt szybkie zużycie materiałowe. Do tego dochodzi szybciej postępująca rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej (powiększanie zlewni) i nienadążająca za tym modernizacja instalacji przesyłowych do ścieków.

Gdzie najczęściej można spotkać różnego rodzaju przepompownie ścieków ?

 • Niewielkie, przydomowe oczyszczalnie i przepompownie są ostatnio dość modne, jednak stanowią one tylko niewielki procent takich instalacji.
 • Potrzebne są one gospodarstwom rolnym które, ze względu na swoją wielkość, muszą przepompowywać odpady płynne do kolektora zbiorczego w kierunku oczyszczalni.
 • Towarzyszą one również zakładom przemysłowym i fabrykom. W przepompowniach tych zbiera się najczęściej odpady płynne (ścieki przemysłowe) związane z produkcją, które posiadają różnego rodzaju zanieczyszczenia w tym części stałe, rozpuszczone ciężkie metale i inne pierwiastki chemiczne oraz włókniny i inne zanieczyszczenia.
 • Rozwiązania strefowe, obsługujące wiele gospodarstw, firm, mieszkań i domów. W jedną lub dużo więcej przepompowni wyposażone mogą być osiedla mieszkaniowe.
 • Największymi miejscami skupienia różnego rodzaju przepompowni są oczywiście miasta w tym strefy przemysłowe, na których funkcjonuje bardzo wiele podmiotów.

W zależności od zapotrzebowania i podstawowych założeń inna będzie ilość i wydajność przepompowni oraz rodzaj pomp w jakie są one wyposażone. Wysokość i objętość zbiornika w przepompowniach oraz rodzaj i ilość pomp, zaworów, aparatury kontrolno-pomiarowej zależy od podstawowych założeń. Dlatego też bardzo ważne jest właściwe określenie oczekiwanych wartości technicznych w założeniach, rodzaju substancji jakie będą transportowane przez system pompowy, parametrów fizykochemicznych pompowanego medium jeszcze przed zaprojektowaniem systemu pompowego. Każda instalacja jest inna i wymaga kompleksowego podejścia zarówno od projektanta jak i wykonawcy.

 

Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni przemysłowych

Jeśli występujące przeszkody budowlane lub różnica wysokości nie pozwala na bezpośrednie przyłączenie się danego obiektu do systemu kanalizacji grawitacyjnej, konieczne jest wykorzystanie przepompowni. Wszystkie obiekty niżej położone od pobliskiego kolektora grawitacyjnego wyposaża się w przepompownie i łączy się za pośrednictwem rurociągów celem sprowadzenia ścieków do oczyszczalni która zwykle jest zlokalizowana na najniższym poziomie danej aglomeracji. System pompowy musi być dostosowany do występujących w danym miejscu parametrów zlewni odpadów płynnych. Większość rodzajów ścieków stwarza dla pomp, rur, armatury i innych urządzeń towarzyszących przepompowni agresywne środowisko pracy. W przypadku wielu fabryk i zakładów przemysłowych mamy ścieki które mogą zawierać substancje żrące jak kwasy czy silne zasady. Dlatego też przepompownia ścieków i cała armatura towarzysząca musi być zawsze dostosowana zarówno do wielkości przepływu, wysokości podnoszenia, ilości i rodzaju zawartych w ściekach części stałych, jak i ich właściwości chemicznych oraz fizycznych.

Odpompowywanie wód drenażowych

Przepompowania ścieków, pomimo odmiennych założeń projektowych, jest również często wykorzystywana do innych zastosowaniach niż pompowanie ścieków bytowo gospodarczych czy przemysłowych. Wiele przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji boryka się z problemem odprowadzania przez obiekty zarówno przemysłowe jak i mieszkańców wód deszczowych i gruntowych do kanalizacji. Ponadto, podczas ulewnych deszczy oraz istnienia w danej aglomeracji kanalizacji deszczowej oddzielnie od kanalizacji bytowo gospodarczej, nadal dochodzi do przedostawania się ogromnych ilości wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe niosą ze sobą duże ilości zanieczyszczeń które spłukiwane są z ulic, parkingów, dachów i znacznie zwiększają przepływ w kanalizacji sanitarnej jednocześnie wypłukując inne części stałe zalegające również w rurociągach przesyłowych. W takich sytuacjach istniejące przepompownie zwykle nie radzą sobie z pompowaniem tak dużych ilości ścieków, ulegają awarii a ścieki są kierowane zamiast do oczyszczalni to do naturalnych odbiorników przez tak zwane przelewy burzowe. Są to sytuacje niepożądane i należy tak projektować instalacje aby do takich sytuacji nie dochodziło. Innym przykładem jest notoryczne użycie przepompowni ścieków do odpompowywania wód drenażowych które właściciele nieruchomości kierują do kanalizacji niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety dochodzi do takiej sytuacji również w wielu zakładach przemysłowych. Obecnie prowadzonych jest wiele projektów na terenie Polski i innych krajów Europy mających na celu oddzielenie kanalizacji bytowo gospodarczej od kanalizacji deszczowej jednak większość większych miast w Polsce nadal ma z tym poważny kłopot.

Innym przykładem jest sytuacja gdzie problemem może być wysoki poziom wód gruntowych. W czasie prac ziemnych i budowlanych które są bez przerwy prowadzone w różnych aglomeracjach, firmy budowlane odprowadzają do kanalizacji wody pochodzące z odwodnień wykopów bez odpowiednich zgód oraz bez zastosowania piaskowników czy też osadników. W wyniku takiego działania ogromne ilości piasku i kamieni trafiają do kanalizacji i przepływają przez pompy i armaturę jednocześnie przyczyniając się do ich szybkiego zużycia.

W przypadku przepompowni kanalizacji deszczowej należy uważać z doborem i użyciem pomp. Powinny one być odpowiednio wytrzymałe ponieważ muszą sobie radzić również z dużą ilością elementów ściernych jak piasek i kamienie. Choć tego typu pompowaniami teoretycznie powinna być transportowana jedynie woda, to może ona zawierać znaczne domieszki ziemi, piasku, twardych kamieni w zależności od budowy i typu gleby na której wybudowany jest dany obiekt.

W związku z powyższym dla obu typów przepompowni w zbiorniku (komorze ssawnej) będzie zawsze zbierał się osad, który należy regularnie usuwać. W tym celu stosuje się skośne dna sprowadzające osad w kierunku króćców ssawnych pomp. Ponadto inni producenci stosują instalację do automatycznego wzruszania zalegającego na dnie zbiorników osadu przy każdym cyklu pompowania przez skierowanie części przepływu z pomp z powrotem do zbiornika przez dodatkowy rurociąg. Jednym z bardzo ciekawych rozwiązań technicznych umożliwiających uniknięcie tego typu problemu jest zabudowanie zamiast zbiornika (komory ssawnej) kolektora skośnego.

 

Przepompownia do pompowania wód opadowych

W przypadku kanalizacji rozdzielczej kolejnym zadaniem stawianym przepompowni wód jest zbieranie i odpompowywanie wód deszczowych. W tym przypadku wysokość i średnica zbiornika zależy od wielkości zlewni oraz częstotliwości i intensywności opadów w danym regionie. Zbiorniki przepompowni deszczowych oraz przepompowni ścieków bytowo gospodarczych lub przemysłowych wykonuje się z tworzywa sztucznego, betonu lub stali. Wody deszczowe z przepompowni deszczowej mogą być wykorzystywane do podlewania upraw lub magazynowania wody na cele przeciwpożarowe. W dużych miastach często są jednak kierowane do oczyszczalni ścieków lub innych naturalnych odbiorników jak rzeki, jeziora i inne zbiorniki wodne. Zbieranie i ponowne wykorzystanie wód deszczowych z pomocą przepompowni sprzyja zrównoważonej gospodarce wodnej oraz poprawia wydajność gospodarstw rolnych oraz korzystnie wpływa na środowisko.

 

Jak zbudowane są przepompownie ścieków?

Przepompownia ścieków współpracuje zatem z różnymi substancjami: od wód deszczowych, aż po silnie zanieczyszczone odpady płynne z linii produkcyjnych, ścieki bytowo gospodarcze oraz ścieki przemysłowe. Wpływa to na rodzaj, kształt i budowę zbiornika, armatury, pomp i urządzeń kontrolno-pomiarowych. Z czego składają się przepompownie ścieków ?

 • Zbiornik wykonany z następujących materiałów: polietylen, polimerobeton, beton oraz poliester zbrojony włóknem szklanym, ewentualnie stal kwasoodporna. Wysokość, średnica tym samy pojemność zbiornika i budowa dostosowane są do zadania, jakie pełnić będzie przepompownia ścieków.
 • Pomp zatapialnych, samozasysających wirowych odśrodkowych lub innych. Montaż pomp na powierzchni zapewnia do niech łatwy i szybki dostęp w czasie, realizacji natychmiastowych napraw bez potrzeby demontażu ze stanowiska pracy czy też bez potrzeby wchodzenia do zbiornika. Jak dobrać odpowiednie pompy zatapialne lub pompy samozasysające do ścieków dowiesz się przez kontakt z nami.
 • W rurociągu tłocznym zaleca się montaż odpowiedniej armatury oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Najczęściej są to zawory zwrotne kulowe lub klapowe, zasuwy odcinające, zawory odpowietrzające, przepływomierz, przetwornik ciśnienia oraz przetwornik temperatury. Instalacja wykonywana jest najczęściej ze stali nierdzewnej lub z polietylenu.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka – każda przepompownia ścieków może być eksploatowana w sposób bezobsługowy. W tym celu musi zostać odpowiednio opomiarowana a jej praca zautomatyzowana przez zastosowanie odpowiednio zaprogramowanego sterownika. Zarządzanie pracy przepompownią ścieków może zawsze odbywać się z poziomu operatorskiego (lokalnie) oraz przez centralną dyspozytornię tj zdalnie. Obecnie standardem jest wyposażenie tego typu obiektów w system zdalnego monitorowania pracy przy jednoczesnym archiwizowaniu i automatycznej analizie zbieranych danych pod kątem planowania i realizacji przeglądów prewencyjnych.
 • Rurociągi ssawne i tłoczne w zależności od konfiguracji przepompowni. Najczęściej wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzywa.
 • Przydatny jest również obieg płuczący. Jest to dodatkowy rurociąg umożliwiający skierowanie części przepływu ze strony tłocznej pomp z powrotem do komory ssawnej celem wzruszenia zalegających na dnie osadów. Taki rurociąg zwykle jest wyposażony w elektrozawór który pracy automatycznie i otwiera przepływ na rurociąg płuczący w odpowiednio ustawionych interwałach czasowych.

Przepompownia ścieków może się różnić od siebie w znacznym zakresie w zależności od jej rodzaju, wielkości, wydajności, redundancji oraz rodzaju transportowanych płynów. Jednak najważniejszym elementem w każdej przepompowni są zawsze pompy. Stąd tak ważnym jest dobór odpowiedniej pompy do danego zastosowania w czy chętnie Ci pomożemy.

 

Wybór pomp do przepompowni ścieków

Pompy montowane w pompowni muszą być dostosowane konstrukcyjnie oraz materiałowo do pompowanego medium. Ich budowa będzie zupełnie inna w przypadku pomp do wód deszczowych, niż w przypadku pomp do ścieków przemysłowych. Jakie dane są kluczowe na potrzeby dobrania odpowiednich pomp ?

 • Natężenie przepływu i wysokość podnoszenia w punkcie pracy.
 • Rodzaju i parametrów fizykochemiczne pompowanego medium.
 • Rodzaju i wielkość zanieczyszczeń stałych obecnych w pompowanym medium.
 • Rodzaj preferowanego napędu.
 • Reżim pracy.

W wyborze odpowiedniego modelu pompy chętnie Ci pomożemy Zainteresowanym służymy opinią projektanta lub specjalisty ds. handlowych. Nasze doświadczenie oraz wiedza pozwolą Ci uniknąć popełnienia poważnych błędów które mogą istotnie wpłynąć na wydajność i trwałość całej instalacji.

 

Przepompownia ścieków, oczyszczalnia ścieków

Przepompownie ścieków transportują ścieki niezależnie od ich rodzaju w kierunku oczyszczalni ścieków. W systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej, której częścią są przepompownie ścieków, nieczystości lub zalegająca w zbiorniku woda i osady są przetłaczane do zakładów oczyszczania ścieków za pomocą rurociągów. Coraz rzadziej korzysta się z wozów asenizacyjnych do transportu ścieków ponieważ tereny zurbanizowane są coraz częściej wyposażane w sieć kanalizacyjną.

Oczyszczalnia ścieków służy do mechanicznego odseparowania części stałych znajdujących się w ściekach oraz w procesie biologicznym do oczyszczenia ścieków do wartości umożliwiających skierowanie wody do naturalnych rzek lub innych naturalnych odbiorników wodnych.

W naszej ofercie znaleźć można przede wszystkim różne modele i rodzaje pomp i przepompowni, dostosowanych do indywidualnych potrzeb na życzenie klienta. Zapraszamy do współpracy !