Suszenie rurociągów i instalacji po próbach wodnych, płukaniu i czyszczeniu chemicznym

Suszenie instalacji

Prawidłowe wysuszenie elementów instalacji jest konieczne i ma na celu zminimalizowanie procesu korozji tlenowej w warunkach przestoju. Powierzchnie wewnętrzne instalacji muszą być wolne od wilgoci (wody) i tlenu, ponieważ właśnie do powstania korozji wymagana jest jednoczesna obecność wilgoci i tlenu. Proces suszenia instalacji po próbach wodnych jest realizowany w trakcie prac przedrozruchowych na terenie większości inwestycji przemysłowych. Szczegóły techniczne oraz opis procesu suszenia zwykle uwzględnia w swoim zakresie projekt technologiczny. Niestety, ze względu na oszczędności przy jednoczesnym braku odpowiednich zapisów kontraktowych i nadzoru nad realizacją inwestycji, generalni wykonawcy nadal często pomijają tę czynność podczas realizacji większości inwestycji komunalnych.

W budownictwie przemysłowym przywiązuje się dużo większą wagę do realizacji inwestycji zgodnie ze sztuką, stąd procesy suszenia instalacji zazwyczaj są realizowane właśnie na terenie inwestycji przemysłowych natychmiast po zrealizowaniu prób ciśnieniowych wodnych, płukaniu instalacji czy też czyszczeniu chemicznym, na długo przed oddaniem instalacji do eksploatacji.

Kompresor bezolejowy i osuszacz adsorpcyjny ATLAS COPCO

Suszenie rurociągów i systemów rurociągowych

W procesie suszenia można wyróżnić dwie fazy. Fazę suszenia oraz fazę konserwacji. W pierwszej fazie pozbywamy się wilgoci z rur oraz instalacji obniżając wilgotność względną rH do poziomu minimum poniżej wartości 35%. Prowadzenie procesu suszenia realizuje się do czasu uzyskania oczekiwanych efektów. W fazie konserwacji utrzymujemy poziom wilgotności na osiągniętym poziomie. Instalacja musi zapewniać możliwość realizacji okresowych inspekcji i pomiarów na potrzeby monitorowania poziomu wilgoci w instlacji podczas jej przestoju.

Powietrze atmosferyczne zawiera w sobie pewną ilość wilgoci (pary wodnej) dlatego na potrzeby suszenia instalacji z użyciem sprężonego powietrza należy zawsze zastosować osuszacz adsorpcyjny, który umożliwi osuszenia powietrza do poziomu minus 40 St. C punktu rosy. Do suszenia rurociągów oraz systemów rurociągowych wykorzystuje się kompresory bezolejowe o wydajności powyżej 1000 m3/h oraz mobilne osuszacze adsorpcyjne.

Proces doboru urządzeń do suszenia należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką. Zawsze zaczynamy od ustalenia objętości suszonego systemu i określamy ramy czasowe w jakich planujemy osiągnąć zamierzony efekt. Podczas wyboru urządzeń należy zwrócić uwagę na wydajność kompresora oraz straty ciśnienia i przepływu na osuszaczu adsorpcyjnym. Do suszenia zawsze należy wykorzystywać kompresory bezolejowe o jak najwyższej wydajności celem realizacji procesu sprawnie i skutecznie.

Wszystkie instalacje, rurociągi przesyłowe ze stali, rury stalowe, rury pary, rury wody, rury substancji chemicznych i roztworów oraz kotły stalowe które są instalowane na terenie inwestycji przemysłowych poddawane są próbom ciśnieniowym wodnym w ramach prac przedrozruchowych. Prace te są zazwyczaj realizowane na kilka miesięcy przed rozruchem instalacji to jest włączenia do eksploatacji. To właśnie na ten czas przestoju należy zabezpieczyć wewnętrzne powierzchnie stalowe przed korozją przez pozbycie się z nich wilgoci oraz tlenu.

Na instalacjach i rurach z tworzyw sztucznych nie przeprowadza się procesu suszenia.

Panel sterowania kompresora bezolejowego o wydajności > 1000 m3/h

Próby ciśnieniowe i stress-testy

Do prób ciśnieniowych oraz prób obciążeniowych rur, rurociągów, kotłów i innych aparatów wykorzystuje się wodę to po zrealizowaniu prób należy zawsze wysuszyć je osuszonym powietrzem i zakonserwować do czasu rozruchu i dalszej eksploatacji.

Suszenie rurociągów i systemów rurociągowych

Przed podjęciem suszenia należy sprawdzić czy instalacja przesyłu suchego powietrza od kompresora do osuszacza oraz od osuszacza do suszonej instalacji jest wolna od zanieczyszczeń.

Podczas fazy osuszania należy regularnie rejestrować wilgotność względną w wyznaczonych w procedurze punktach pomiarowych (np. początkowo co 2h w celu obserwacji, czy proces osuszania działa, a następnie rzadziej), aż do osiągnięcia pożądanej wartości wilgotności względnej.

Należy zarejestrować zapisy wszystkich pomiarów celem oceny postępu prac. Podczas fazy konserwacji wilgotność względną w punktach pomiarowych rejestruje się rzadziej (np. co 24 godziny).

Do pomiaru i rejestracji parametrów procesu suszenia i konserwacji wykorzystuje się profesjonalny przenośny higrometr o odpowiednim zakresie pomiarowym.

Podczas przeprowadzania procesu suszenia instalacji suchym bezolejowym sprężonym powietrzem następuje przedmuch powietrza od kompresora przez osuszacz i instalację do atmosfery. Wylot z osuszanej instalacji do atmosfery należy zabezpieczyć przed generowaniam nadmiernego hałasu podczas przepływu powietrza przez założenie odpowiedniego tłumika. Jest to ważne ze względu na potrzebę zachowania bezpiecznych warunków pracy dla personelu na terenie projektu. Dodatkowo wygradza się strefy niebezpieczne zgodnie z Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz stosuje się system LOTO (Lock Out, Tag Out) celem zabezpieczenia zaworów przed zamknięciem przez osoby postronne.

Kompresor i osuszacz w trakcie przygotowania do pracy na terenie budowy

Inertyzacja rurociągu za pomocą mieszanki azotowej

Celem pozbycia się z wnętrza rur oraz instalacji tlenu wypełnia się ją azotem. Poziom nadciśnienia azotu wyznacza się zwykle na 0,2 do 0,5 bara powyżej ciśnienia atmosferycznego wewnątrz instalacji. Poziom azotu kontroluje się przez cykliczny odczyt wartości ciśnienia azotu wewnątrz wysuszonej instalacji. W razie potrzeby uzupełnia się poziom azotu w trakcie przestoju instalacji.

Usługi suszenia i konserwacji rur, rurociągów, kotłów oraz innych aparatów

Nasza firma realizuje próby ciśnieniowe, płukanie, czyszczenie chemiczne oraz suszenie i konserwację instalacji przemysłowych na terenie Polski i innych krajów Europy. Oferujemy kompleksowe wykonanie usługi w tym zakresie przy wykorzystaniu urządzeń najwyższej jakości o parametrach dopasowanych do potrzeb instalacyjnych. Każdy zrealizowany zakres prac jest przez nas potwierdzany pisemnie poprzez stosowny protokół zaawansowania robót lub protokół końcowy.

Warto rozważyć współpracę z naszą firmą ponieważ zakup urządzeń do realizacji oferowanych przez nas procesów jest bardzo kosztowny.

Do każdego Klienta oraz zapytania ofertowego podchodzimy indywidualnie i szczegółowo analizujemy możliwość przeprowadzenia kompleksowych usług z naszej oferty zgodnie z projektem.