POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

TECH-POMP SERWIS Sp. z o.o. działa na rynku związanym z projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją specjalistycznych zespołów pompowych i realizuje specjalistyczne usługi związane z procesami transferu, magazynowania, filtracji oraz kontroli temperatury wielu rodzajów cieczy, takich jak woda, olej, ścieki, osady czy substancje chemiczne. Ponadto firma TPS zajmuje się wynajmem urządzeń typu pompy, armatura, rurociągi, zbiorniki, filtry, systemy sterowania, urządzenia do kontroli temperatury i inne.

Celem firmy TECH-POMP SERWIS Sp. z o.o.  jest spełnienie oczekiwań i wymagań Klienta na najwyższym poziomie. Każde zapytanie Klienta traktowane jest indywidualnie, zaczynając od wizji lokalnej, która pozwala na przygotowanie projektu dostosowanego do specyficznych wymagań klienta, poprzez mobilizację i dostawę instalacji wraz z jej montażem, rozruchem oraz pełnym nadzorem nad eksploatacją. Firma TECH-POMP SERWIS Sp. z o.o. realizuje swoje działania z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Spółka zapewnia, że uwzględnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do własnych pracowników, pracowników firm zewnętrznych, gości i innych stron zainteresowanych.

Prezes Zarządu uznaje wdrożony w Firmie Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 za kluczowy element w działalności TECH-POMP SERWIS Sp. z o. o. oraz zapewnia:

 • spełnianie wymagań wdrożonych norm, przepisów obowiązującego prawa, zobowiązań dotyczących zgodności i innych wymagań, do których spełniania Firma się zobowiązała,
 • stosowanie wewnętrznych przepisów i uregulowań klientów,
 • monitorowanie rynku i reagowanie na potrzeby klientów oraz innych interesariuszy,
 • zapewnienie otwartej i skutecznej komunikacji z klientami, dostawcami i pracownikami,
 • odpowiednie zarządzanie procesami tak, aby zwiększać skuteczność i efektywność organizacji w osiąganiu celów,
 • zatrudnianie odpowiedniej kadry, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, w tym w zakresie ZSZ,
 • wdrażanie nowych technologii i doskonalenie jakości usług zgodnie z rosnącymi wymaganiami klientów,
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących BHP,
 • wspieranie działań dot. ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom, minimalizację niekorzystnych wpływów środowiskowych codziennej działalności,
 • zapobieganie awariom środowiskowym oraz gotowość minimalizacji ich skutków,
 • możliwość konsultacji i współudziału pracowników lub ich przedstawicieli,
 • utrzymywanie właściwej i niezawodnej infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektów,
 • realizację zakupów tylko u sprawdzonych dostawców,
 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Niniejsza Polityka ZSZ wspiera strategiczny kierunek firmy i jest odpowiednia do celu istnienia, wielkości i kontekstu organizacji, specyfiki zidentyfikowanych ryzyk i szans oraz charakteru i skali oddziaływania Firmy na środowisko.

Zarząd zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji założonych celów oraz oświadcza, że Polityka ta została zakomunikowana i udostępniona wszystkim pracownikom Spółki. Polityka jest dostępne dla stron zainteresowanych.

 

Prezes Zarządu

Michał Jelnicki