Polityka BHP

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECH-POMP SERWIS SP. ZO.O. zobowiązuje się do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w celu zapobiegania powstawania urazów oraz chorób w wyniku wykonywanej pracy oraz do rozwijania i stosowania skutecznych systemów, standardów i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy adekwatnych do ryzyka w obszarze działania. Dążymy do utrzymywania zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy nie tylko dla pracowników, ale również dla kontrahentów oraz innych współpracowników zaangażowanych w nasze działania. Zgodnie z oczekiwaniami naszych kontrahentów dbamy, aby nasze usługi i produkty były nie tylko wysokiej jakości, ale były przede wszystkim bezpieczne. Jako Zarząd zobowiązujemy się do zapewnienia zasobów ludzkich, technicznych i finansowych, aby osiągnąć zamierzone cele w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z powyższym zobowiązujemy się do:

 • spełniania obowiązujących wymogów prawnych,
 • zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających przede wszystkim ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zapobiegając powstawaniu urazów oraz innych dolegliwości związanych z wykonywaną pracą,
 • sporządzenia i stosowania niezbędnych instrukcji, procedur, standardów w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów do funkcjonowania systemu zarządzania BHP,
 • zarządzania ryzykami w obszarze BHP,
 • zapewnienia sprawnego i widocznego przywództwa w BHP w całej organizacji,
 • wyznaczania celów BHP na podstawie analizy potrzeb oraz osiąganych rezultatów w zakresie bezpieczeństwa,
 • szkolenia pracowników z zakresu BHP, w celu podniesienie ich kwalifikacji oraz zangażowania w działania na rzecz zapobiegania wypadkom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • zaangażowania pracowników na każdym szczeblu organizacji oraz konsultacje z ich przedstawicielami w ramach Komisji BHP,
 • wykorzystania inicjatyw i pomysłów pracowniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kształtowania postawy odpowiedzialności wszystkich pracowników za wykonywaną pracę w sposób bezpieczny, niezagrażający zdrowiu,
 • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania BHP.

Czujemy się odpowiedzialni za wdrażanie oraz stosowanie niniejszej polityki bez względu na zajmowane stanowisko. Wiemy, że wspólne zaangażowanie w określony cel pomoże nam odnieść oczekiwany sukces.

Nadzór nad realizacją Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy TECH-POMP SERWIS SP. Z O.O. sprawuje Prezes Zarządu. Polityka ta została zakomunikowana i udostępniona wszystkim pracownikom Spółki. Polityka jest dostępna dla stron zainteresowanych.

 

Prezes Zarządu

Michał Jelnicki